• Rudraksha
  • Shaligram / Parad
  • Gemstones
  • Valampuri Shankh
  • Other Spiritual products
Ardhanareshwar Gaurishankar Bracelet (Pure silver)
Ardhanareshwar Gaurishankar Bracelet (Pure silver)
Rs10,440.00

AG - 1

Blue Sapphire Ganesha Carving - 34
Blue Sapphire Ganesha Carving - 34
Rs6,000.00

Gan Carving - 34

Weight: 39.40 carats

Blue Sapphire Ganesha Carving - 33
Blue Sapphire Ganesha Carving - 33
Rs6,000.00

Gan Carving - 33

Weight: 35.00 carats

Emerald Ganesha Carving - 38
Emerald Ganesha Carving - 38
Rs2,950.00

Gan Carving - 38

Weight: 14.75 carats

Emerald Ganesha Carving - 37
Emerald Ganesha Carving - 37
Rs3,500.00

Gan Carving - 37

Weight: 20.00 carats

Emerald Ganesha Carving - 36
Emerald Ganesha Carving - 36
Rs4,960.00

Gan Carving - 36

Weight: 24.80 carats

Yellow Quartz Ganesha Carving - 32
Yellow Quartz Ganesha Carving - 32
Rs350.00

Gan Carving - 32

Weight: 29.50 carats

Rose Quartz Ganesha Carving - 31
Rose Quartz Ganesha Carving - 31
Rs350.00

Gan Carving - 31

Weight: 29.50 carats

5 mukhi Rudraksha from Nepal - Std Size
5 mukhi Rudraksha from Nepal - Std Size
Rs35.00

MFNR - 5A

Avg Size: 15-17mm apprx.

6 Mukhi Nepalese Rudraksha - Std Size
6 Mukhi Nepalese Rudraksha - Std Size
Rs70.00

MFNR - 6 STD

Avg Size: 15-17mm apprx.

5 Mukhi Rudraksha from Nepal - Big Size
5 Mukhi Rudraksha from Nepal - Big Size
Rs150.00

MFNR - 5B

Avg Size: 18-20mm apprx.

7 Mukhi Nepalese Rudraksha - Std Size
7 Mukhi Nepalese Rudraksha - Std Size
Rs450.00

MFNR - 7STD

Avg Size: 15-17mm apprx.

4 Mukhi Rudraksha from Nepal - Big Size
4 Mukhi Rudraksha from Nepal - Big Size
Rs150.00

MFNR - 4 BIG

Avg Size: 18-20mm apprx.

4 Mukhi Rudraksha from Nepal  Std Size
4 Mukhi Rudraksha from Nepal  Std Size
Rs70.00

MFNR - 4 STD

Avg Size: 15-17mm apprx.

Silver Caps
Silver Caps
Rs150.00

Making - 2

2 Mukhi Rudraksha from Indonesia - Big Size
2 Mukhi Rudraksha from Indonesia - Big Size
Rs390.00

MFIR - 2B

Avg Size: 9-11mm apprx.

© Copyright 2018 by Rudrablessings.com.