• Rudraksha
  • Shaligram / Parad
  • Gemstones
  • Valampuri Shankh
  • Other Spiritual products
10 Mukhi Rudraksha from Indonesia - 100 Beads Pack
10 Mukhi Rudraksha from Indonesia - 100 Beads Pack
Rs89,000.00

WR - 10I - 100

Avg Size: 12 - 15 mm apprx.

9 Mukhi Rudraksha from Indonesia - 100 Beads Pack
9 Mukhi Rudraksha from Indonesia - 100 Beads Pack
Rs79,000.00

WR - 9I - 100

Avg Size: 12 - 15 mm apprx.

8 Mukhi Rudraksha from Indonesia - 100 Beads Pack
8 Mukhi Rudraksha from Indonesia - 100 Beads Pack
Rs42,500.00

WR - 8I - 100

Avg Size: 12 - 15 mm apprx.

7 Mukhi Rudraksha from Nepal - 100 Beads Pack
7 Mukhi Rudraksha from Nepal - 100 Beads Pack
Rs45,000.00

WR - 7N - STD

Avg Size: 15 - 17 mm apprx.

5 Mukhi Rudraksha from Indonesia - 8mm - 1000 Beads Pack
5 Mukhi Rudraksha from Indonesia - 8mm - 1000 Beads Pack
Rs3,200.00

WR - 5I - 8mm

Size: 8 mm approx.

5 Mukhi Rudraksha from Nepal - 100 Beads Pack
5 Mukhi Rudraksha from Nepal - 100 Beads Pack
Rs15,000.00

WR - 5N - 100

Avg Size: 18 - 20 mm approx.

4 Mukhi Rudraksha from Nepal - 100 Beads Pack
4 Mukhi Rudraksha from Nepal - 100 Beads Pack
Rs15,000.00

WR - 4N - 100

Avg Size: 18 -20 mm apprx.

3 Mukhi Rudraksha from Indonesia - (Big Size) 100 Beads Pack
3 Mukhi Rudraksha from Indonesia - (Big Size) 100 Beads Pack
Rs17,000.00

WR - 3I - BIG

Avg Size: 12 - 15mm apprx.

5 mukhi Rudraksha from Nepal - Std Size
5 mukhi Rudraksha from Nepal - Std Size
Rs35.00

MFNR - 5A

Avg Size: 15-17mm apprx.

6 Mukhi Nepalese Rudraksha - Std Size
6 Mukhi Nepalese Rudraksha - Std Size
Rs70.00

MFNR - 6 STD

Avg Size: 15-17mm apprx.

5 Mukhi Rudraksha from Nepal - Big Size
5 Mukhi Rudraksha from Nepal - Big Size
Rs150.00

MFNR - 5B

Avg Size: 18-20mm apprx.

7 Mukhi Nepalese Rudraksha - Std Size
7 Mukhi Nepalese Rudraksha - Std Size
Rs450.00

MFNR - 7STD

Avg Size: 15-17mm apprx.

4 Mukhi Rudraksha from Nepal  Std Size
4 Mukhi Rudraksha from Nepal  Std Size
Rs70.00

MFNR - 4 STD

Avg Size: 15-17mm apprx.

4 Mukhi Rudraksha from Nepal - Big Size
4 Mukhi Rudraksha from Nepal - Big Size
Rs150.00

MFNR - 4 BIG

Avg Size: 18-20mm apprx.

Silver Caps
Silver Caps
Rs150.00

Making - 2

2 Mukhi Rudraksha from Indonesia - Big Size
2 Mukhi Rudraksha from Indonesia - Big Size
Rs390.00

MFIR - 2B

Avg Size: 9-11mm apprx.

© Copyright 2018 by Rudrablessings.com.