+91 9820376345

3 Mukhi Rudraksha | Original Three Mukhi Rudraksha from Nepal, Indonesia, India

3 Mukhi Rudraksha from Indonesia - Big Size
3 Mukhi Rudraksha from Indonesia - Big Size

MFIR - 3D

Avg Size: 12-15mm apprx.

Rs170.00

3 Mukhi Rudraksha from Indonesia - Standard Size
3 Mukhi Rudraksha from Indonesia - Standard Size

MFIR - 3C

Avg Size: 9 - 11mm apprx.

Rs140.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal (Standard Size)
3 Mukhi Rudraksha from Nepal (Standard Size)

MFNR - 3A

Avg Size: 12-16mm apprx.

Rs450.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 179
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 179

MFNR - 3FW

Size: 17.50 mm approx. (hole to hole)                           ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 180
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 180

MFNR - 3FX

Size: 18.25 mm approx. (hole to hole)                             ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 189
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 189

MFNR - 3GG

Size: 18.00 mm approx. (hole to hole)                             ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 101
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 101

MFNR - 3CW

Size: 17.00mm approx. (hole to hole) ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 169
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 169

MFNR - 3FM

Size: 17.25 mm approx. (hole to hole)                             ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 170
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 170

MFNR - 3FN

Size: 17.00 mm approx. (hole to hole)                             ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 171
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 171

MFNR - 3FO

Size: 19.00 mm approx. (hole to hole)                          ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 172
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 172

MFNR - 3FP

Size: 17.00 mm approx. (hole to hole)                             ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 174
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 174

MFNR - 3FR

Size: 18.00 mm approx. (hole to hole)                             ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 175
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 175

MFNR - 3FS

Size: 18.25 mm approx. (hole to hole)                             ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 176
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 176

MFNR - 3FT

Size: 19.00 mm approx. (hole to hole)                             ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 177
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 177

MFNR - 3FU

Size: 18.00 mm approx. (hole to hole)                            ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 182
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 182

MFNR - 3FZ

Size: 17.00 mm approx. (hole to hole)                             ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 183
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 183

MFNR - 3GA

Size: 18.00 mm approx. (hole to hole)                             ACTUAL PHOTO

Rs795.00

3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 184
3 Mukhi Rudraksha from Nepal - Bead No. 184

MFNR - 3GB

Size: 17.50 mm approx. (hole to hole)                            ACTUAL PHOTO

Rs795.00

Showing 1 to 18 of 131 (8 Pages)