+91 9820376345

1 Mukhi Indonesian Rudraksha

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 111
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 111

MFIR - 1DG

Size: 10.00 mm approx.                    ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 113
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 113

MFIR - 1Di

Size: 9.75 mm approx.                   ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 115
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 115

MFIR - 1DK

Size: 8.00 mm approx.                  ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 116
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 116

MFIR - 1DL

Size: 8.50 mm approx.                    ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 118
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 118

MFIR - 1DN

Size: 10.00 mm approx.                      ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 119
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 119

MFIR - 1DO

Size: 9.25 mm approx.                  ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 121
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 121

MFIR - 1DQ

Size: 9.00 mm approx.                   ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 122
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 122

MFIR - 1DR

Size: 10.25 mm approx.                     ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 123
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 123

MFIR - 1DS

Size: 8.00 mm approx.                       ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 124
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 124

MFIR - 1DT

Size: 9.25 mm approx.                          ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 125
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 125

MFIR - 1DU

Size: 9.00 mm approx.                          ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 126
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 126

MFIR - 1DV

Size: 9.75 mm approx.                     ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 127
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 127

MFIR - 1DW

Size: 7.50 mm approx.                         ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 128
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 128

MFIR - 1DX

Size: 10.00 mm approx.                        ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 129
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 129

MFIR - 1DY

Size: 9.50 mm approx.                           ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 130
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 130

MFIR - 1DZ

Size: 8.50 mm approx.                          ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 131
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 131

MFIR - 1EA

Size: 9.50 mm approx.                          ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 132
1 Mukhi Ganesh Rudraksha from Indonesia - Bead No. 132

MFIR - 1EB

Size: 7.50 mm approx.                          ACTUAL PHOTO

Rs9,750.00

Showing 1 to 18 of 66 (4 Pages)