+91 9820376345
7 Mukhi Rudraksha Kantha - (108+1 - Indonesian)
7 Mukhi Rudraksha Kantha - (108+1 - Indonesian)

RK - 7i

Size of each beads: 12-16mm apprx.

Rs11,450.00

7 Mukhi Rudraksha Kantha - (26+1 - Indonesian)
7 Mukhi Rudraksha Kantha - (26+1 - Indonesian)

RK - 7K

Size of each beads: 12-16mm apprx.

Rs3,250.00

7 Mukhi Rudraksha Kantha - (32+1 - Indonesian)
7 Mukhi Rudraksha Kantha - (32+1 - Indonesian)

RK - 7L

Size of each beads: 12-16mm apprx.

Rs3,950.00

7 Mukhi Rudraksha Laghu Coconut Shape Mala
7 Mukhi Rudraksha Laghu Coconut Shape Mala

RK - 7T

Size of beads: 11 - 11.5 mm approx.

Rs11,900.00

7 mukhi Rudraksha Mala - (108+1 beads - Indonesian)
7 mukhi Rudraksha Mala - (108+1 beads - Indonesian)

RK - 7A

Size of each beads: 7-8mm apprx.

Rs1,800.00

7 Mukhi Rudraksha Mala - (18 + 1 beads Nepalese)
7 Mukhi Rudraksha Mala - (18 + 1 beads Nepalese)

RK - 7o

Size of each beads: 16-19mm apprx.

Rs8,550.00

7 Mukhi Rudraksha Mala - 54 + 1 (Pure Silver)
7 Mukhi Rudraksha Mala - 54 + 1 (Pure Silver)

RK - 7Z

Size of each beads: 6-7mm approx

Rs3,650.00

7 Mukhi Rudraksha Mala - 108 + 1 (Pure Silver)
7 Mukhi Rudraksha Mala - 108 + 1 (Pure Silver)

RK - 7Y

Sizeof each beads: 6-7 mm approx.

Rs6,900.00

7 Mukhi Rudraksha Bracelet (Pure silver) - Type 1
7 Mukhi Rudraksha Bracelet (Pure silver) - Type 1
7 Mukhi Rudraksha Mala - 36+1 beads-Nepalese (Pure Silver)
7 Mukhi Rudraksha Mala - 36+1 beads-Nepalese (Pure Silver)

RK - 7X

Size of each beads: 18-20mm approx

Rs22,200.00

7 Mukhi Wrist Band (Nepalese) - Type 1
7 Mukhi Wrist Band (Nepalese) - Type 1
Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)